കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭസ്മക്കുറി

      • നാ. ഭസ്മംകൊണ്ടു നെറ്റിയിലും മറ്റും ഇടുന്ന വര
X