കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭസ്മതൂലം

      • നാ. മഞ്ഞ്
      • നാ. പൊടിപറക്കല്‍
      • നാ. ഗ്രാമസമൂഹം
X