കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭസ്മശേഷന്‍

      • നാ. ഭസ്മം മാത്രമായവന്‍, മരിച്ചുകഴിഞ്ഞവന്‍
X