കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭസ്മസ്നാനം

      • നാ. ഭസ്മംകൊണ്ടുള്ള ശുദ്ധികര്‍മം, ഭസ്മം പൂശല്‍
X