കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭസ്മാംഗം

      • നാ. ചാരനിറമുള്ളത്
      • നാ. ചാരനിറം കലര്‍ന്ന ഒരിനം പച്ചക്കല്ല്
X