കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭസ്മീകരിക്കുക

      • ക്രി. നിശ്ശേഷം നശിപ്പിക്കുക
      • ക്രി. ഭസ്മമാക്കുക, ചാമ്പലാക്കുക
X