കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭാ

   • നാ. അഴക്, ശോഭ
   • നാ. നിഴല്‍, ഛായ
 2. ബ്-അ

   •   മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം.
 3. ഭ്-അ

   •   വ്യഞ്ജനങ്ങളില്‍ ഇരുപത്തിനാലാമത്തേത്. പവര്‍ഗത്തിലെ ഘോഷം. നാദിയും മഹാപ്രാണവുമായ ഓഷ്ഠ്യവിരാമം.
X