കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭാഗകര്‍

      • നാ. ഭാഗത്തുള്ളവര്‍, വശത്തുള്ളവര്‍, പക്ഷം പിടിക്കുന്നവര്‍
X