കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭാഗനം

   • നാ. കാലക്രമം
   • നാ. സൗരമാസം
 2. ഭഗ്നം

   • നാ. നഷ്ടം
   • ആയുര്‍. ഒരു രോഗം (കാലിന്‍റെ അസ്ഥിപൊട്ടല്‍)
X