കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭാഗവതര്‍

   • നാ. വിഷ്ണുഭക്തന്‍, ഈശ്വരചിന്തയില്‍ കഴിയുന്നവന്‍
   • നാ. ഭാഗവതര്‍ (സംഗീതജ്ഞന്‍)
 2. ഭാഗവതര്‍

   • നാ. (പു.ബ.വ.) സംഗീതകലയില്‍ സമര്‍ഥനായവന്‍ (പാട്ടു പഠിപ്പിക്കുന്നവന്‍)
   • നാ. എല്ലാപ്പോഴും ഈശ്വരഭജനം ചെയ്യുന്ന ആള്‍
   • നാ. വിഷ്ണു ഭക്തന്‍
X