കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭാഗിനേയന്‍

      • നാ. മരുമകന്‍, സഹോദരിയുടെ മകന്‍ (സ്‌ത്രീ.) ഭാഗിനേയി
X