കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭാഗ്യം

   • നാ. വിധി
   • നാ. ഈശ്വരാനുകൂല്യം, ദൈവത്തില്‍നിന്നു ലഭിക്കുന്ന നന്മ
   • നാ. പൂര്‍വജന്മകൃതമായ പുണ്യം
   • നാ. ഐശ്വര്യവര്‍ധന
   • നാ. നല്ല കാലം
X