കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭാഗ്യായത്ത

      • വി. ഭാഗ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന, ഭാഗ്യംകൊണ്ടു സിദ്ധിച്ച
X