കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭാജ്യം

      • ഗണിത. ഹരിക്കപ്പെടുന്ന തുക (രണ്ടുരാശികളില്‍ മേലേത്)
      • നാ. പങ്ക് (ഭാഗിക്കത്തക്കത്)
X