കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭാണം

   • നാ. നാട്യ. ദശരൂപകങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, വിടന്‍റെ ഒരുദിവസത്തെ കഥ വിവരിക്കുന്നത്
 2. ബാണം

   • നാ. അഞ്ച് എന്ന സംഖ്യ
   • നാ. അഗ്നി
   • നാ. മിന്നല്‍
   • നാ. ശബ്ദം
   • നാ. അകിട്
   • നാ. നീലക്കുറിഞ്ഞി
   • നാ. ലാക്ക്
   • നാ. കൊഴിഞ്ഞില്‍
   • നാ. അമ്പ്, ശരം
   • നാ. അമ്പൊട്ടല്‍
   • നാ. മൂഞ്ഞപ്പുള്ള്
   • നാ. അമ്പില്‍ തൂവല്‍ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം
X