1. ഭാണികം

      • നാ. നാട്യ. ഉപരൂപകങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
X