കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭാണ്ഡം

   • നാ. ആഭരണം
   • നാ. മൂലധനം
   • നാ. വിദൂഷകത്വം
   • നാ. മാറാപ്പ്
   • നാ. പാത്രം (തൊട്ടി, പെട്ടി, സഞ്ചി)
   • നാ. ബൃക്ഷം
   • നാ. കുതിരയുടെ ചമയക്കോപ്പ്
   • നാ. ചരക്ക് (വ്യാപാരസാധനം)
   • നാ. വിലയേറിയ വസ്തു
   • നാ. ആയുധം, ഉപകരണം
   • നാ. നദീതടം (പ്ര.) ഭാണ്ഡം കെട്ടുക, ഭാണ്ഡം മുറുക്കുക = സ്ഥലംവിട്ടുപോകുക
X