കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭാണ്ഡാകം

      • നാ. ഭാണ്ഡം
      • നാ. കച്ചവടച്ചരക്ക്
      • നാ. കിണ്ണം, ചെറുപാത്രം
X