കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭാണ്ഡിക

      • നാ. പാത്രം
      • നാ. പണിക്കോപ്പ്, ആയുധം
X