കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭാതം

   • നാ. പ്രഭാതം, വെളുപ്പാന്‍കാലം
 2. ബദാം

   • നാ. ഒരു വൃക്ഷം
 3. ബാദാം

  പേര്‍.

   • നാ. ഒരു മരം (ഇതിന്‍റെ പരിപ്പ് പോഷകമൂല്യമുള്ളതാണ്)
X