1. ഭാനുമതി

      • നാ. പ്രകാശമുള്ളവള്‍, സുന്ദരി
      • പുരാണ. ദുര്യോധനന്‍റെ ഭാര്യ
X