കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭാമ

      • നാ. കോപമുള്ളവള്‍
      • നാ. സത്യഭാമ (ശ്രീകൃഷ്ണന്‍റെ ഭാര്യമാരില്‍ ഒരുവള്‍)
X