കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭാമി

      • നാ. ശോഭയുള്ളവന്‍, പ്രകാശിക്കുന്നവന്‍
      • നാ. കോപമുള്ളവന്‍
X