കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ബായി

   • നാ. ഉത്തമസ്‌ത്രീ, മാന്യ
 2. ഭായി1

   • നാ. അമ്മ
   • നാ. ബഹുമാന്യയായ സ്‌ത്രീ
   • നാ. ബായി
 3. ഭായി2

  ഹി.

   • നാ. സഹോദരന്‍
X