കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭാരക്കട്ടി

      • നാ. ഇടക്കട്ടി (ഇരുപതു തുലാം തൂക്കുന്നതിനുള്ള കട്ടി)
      • നാ. ഏറ്റവും കനമുള്ളത്
X