കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭാരക്കല്ല്

      • നാ. തുലായന്ത്രത്തിന്‍റെ അടിയിലെ കല്ല്
X