കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭാരത

   • വി. ഭരതനെ സംബന്ധിച്ച
   • വി. ഭാസില്‍ (പ്രകാശത്തില്‍) രതനായ (തത്പരനായ)
 2. ഭൃത

   • വി. നിറയ്ക്കപ്പെട്ട
   • വി. പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട
   • വി. ഭരിക്കപ്പെട്ട
   • വി. വഹിക്കപ്പെട്ട
   • വി. കൂലിക്കുനിറുത്തിയ
X