കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭാരതി

   • നാ. ബ്രഹ്മി
   • നാ. വാക്ക്
   • നാ. കാടപ്പക്ഷി
   • നാ. സരസ്വതി (വാഗ്ദേവി)
   • നാ. ഒരു വൃത്തി
   • നാ. നാട്യവിദ്യ
   • സംഗീ. ഗാനവൃത്തിചതുഷ്ടയങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
 2. ഭൃതി

   • നാ. അടിമത്തം
   • നാ. രക്ഷണം
   • നാ. ആഹാരം
   • നാ. ശമ്പളം
   • നാ. വാടക
   • നാ. ഭരണം
   • നാ. കൂലി
   • നാ. മുതല്‍, ദ്രവ്യം
X