കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭാരയഷ്ടി

      • നാ. കാവുതണ്ട്, ഭാരം വഹിക്കാനുള്ള വടി, തോളില്‍ എടുക്കത്തക്കവണ്ണം രണ്ടറ്റത്തും ഭാരം തൂക്കാവുന്ന ദണ്ഡ്
X