കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭാരവാഹം

      • നാ. ചക്കടാവണ്ടി
      • നാ. ഭാരം വഹിക്കുന്ന മൃഗം
X