കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭാരവാഹിനി

      • നാ. അമരി
      • നാ. ചുമതലക്കാരി
      • നാ. ഭാരം വഹിക്കുന്നവള്‍, ചുമട്ടുകാരി
X