കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭാരോപജീവി

      • നാ. ചുമടെടുത്തു ജീവിക്കുന്നവന്‍
X