കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭാര്യാരു

      • നാ. ഒരു ജാതി മാന്‍
      • നാ. അന്യന്‍റെ ഭാര്യയില്‍ പുത്രനുള്ളവന്‍
X