കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭാര്യ1

      • വി. ഭരിക്കപ്പെടേണ്ട
  2. ഭാര്യ2

      • നാ. നിയമപ്രകാരം വിവാഹം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്‌ത്രീ
X