കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭാര്‍ഗവി

   • നാ. മഹാലക്ഷ്മി
   • നാ. ശ്രീപാര്‍വതി
   • നാ. ദേവയാനി
   • നാ. കറുക
X