കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭാര്‍ശ്യം

      • നാ. ആധിക്യം
      • നാ. ബലാത്കാരം, അതിക്രമം
X