കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭാവകം

      • നാ. ഭവിക്കുന്നത്, ഭാവം, വികാരം
X