കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭാവദര്‍ശി

      • നാ. ഭാവത്തെ നോക്കുന്നവന്‍
      • നാ. യജമാനന്‍റെ ആഗ്രഹം അറിയുവാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്നവന്‍
X