കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭവന്‍

   • നാ. മംഗളസ്വരൂപന്‍, ശിവന്‍
 2. ഭവാന്‍

   • നാ. അങ്ങ്, നീ
 3. ഭാവന്‍

   • നാട്യ. വിദ്വാന്‍
   • നാ. അഭിവന്ദ്യന്‍, മാന്യന്‍
 4. ഭാവന

   • നാ. ബഹുമാനം
   • നാ. ധാന്യം
   • നാ. അന്വേഷണം
   • നാ. സൃഷ്ടി
   • നാ. സങ്കല്‍പം
   • നാ. ഓര്‍മ (മനസ്സില്‍ അനുഭവസ്മൃതിയില്‍നിന്നോ ധ്യാനമനനാദികളില്‍ നിന്നോ ഉളവാകുന്ന ബോധം. കലാകാരന്‍ ഇതിനെ യുക്തമായ മാധ്യമത്തിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു)
   • നാ. നിര്‍ണയനം
   • നാ. പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനം
   • നാ. പൂകൊണ്ട് അലങ്കരിക്കല്‍
X