കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭാവഭേദം

      • നാ. ഭാവപ്പകര്‍ച്ച (ഭാവത്തിന്‍റെ വ്യത്യാസം)
X