കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭാവസന്ധി

      • നാ. ഒരു അലങ്കാരം (രണ്ടു വിരുദ്ധഭാവങ്ങള്‍ കൂടിച്ചേരുന്നതായി വര്‍ണിക്കുന്നത്)
      • നാ. (ജ്യോ.) ഒരു ഭാവം അവസാനിക്കുകയും അടുത്തഭാവം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടം
X