കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭാവാന്തരം

      • നാ. മറ്റൊരവസ്ഥ (ഒന്നില്‍നിന്നു മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്കുള്ള മാറ്റം)
  2. ഭവാന്തരം

      • നാ. മറ്റൊരു ജീവിതം
X