കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭാവാര്‍ഥം

      • നാ. ഒരു പദമോ പ്രയോഗമോ കേട്ടാലുടന്‍ തോന്നുന്ന അര്‍ത്ഥം
      • നാ. സാരം (ംയ്യ്ലഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ ഭാവം മാത്രം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അര്‍ത്ഥം)
X