കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭാവിതം

   • നാ. ഗുണനഫലം
   • നാ. മണം പിടിച്ചത് (വസ്ത്രം മുതലായവ)
   • നാ. കൊത്തമല്ലി കായം തുടങ്ങിയവകൊണ്ടു സുഗന്ധിതമായ രസം
   • നാ. മുല്ലപ്പൂകൊണ്ടും മറ്റും സുഗന്ധംവരുത്തിയ തൈലം
   • നാ. പ്രാപിക്കപ്പെട്ടത്
   • നാ. സങ്കല്‍പിതം
X