കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭവിത

   • വി. ഭവിച്ച, ഉണ്ടായ
 2. ഭാവിത1

   • വി. ഭാവനംചെയ്യപ്പെട്ട
   • വി. പ്രകാശിക്കപ്പെട്ട
   • വി. പ്രാപിക്കപ്പെട്ട
   • വി. വിചാരിക്കപ്പെട്ട, നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട
   • വി. വീര്യഭേദംവരുത്താനായി മറ്റുമരുന്നുകള്‍ചേര്‍ത്തും മറ്റും പാകപ്പെടുത്തിയ
   • വി. സുഗന്ധിതമായ
 3. ഭാവിത2

   • നാ. ഭാവി
   • നാ. ഭാവിക്കല്‍
   • നാ. പിന്നീടു സംഭവിക്കേണ്ടത്
   • നാ. വിധിക്കപ്പെട്ടത്
X