കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭവി1

   • വി. ഭവിക്കുന്ന
 2. ഭവി2

   • നാ. ജന്തു, മനുഷ്യന്‍
 3. ഭാവി1

   • വി. അഴകുള്ള
   • വി. ഭവിക്കാനുള്ള, തീര്‍ച്ചയായും വന്നുകൂടുന്ന, പില്‍ക്കാലത്തു സംഭവിക്കുന്ന
 4. ഭാവി2

   • നാ. വരാനുള്ള കാലം, ഭാവികാലം
   • നാ. ഭാവം (പ്ര.) ഭാവിശ്രയഃപിശുനശകുനം = വരാന്‍പോകുന്ന ശ്രയസ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലക്ഷണം
X