കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭാവുക

      • വി. ഭാവിക്കാന്‍ പോകുന്ന
      • വി. ഭാഗ്യമുള്ള, സുഖമുള്ള
      • വി. കവിതാവാസനയുള്ള, കലാവാസനയുള്ള
X