കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭാവുകന്‍

      • നാട്യ. സഹോദരിയുടെ ഭര്‍ത്താവിനെ കുറിക്കുന്ന പദം
      • നാ. സഹൃദയന്‍ (ഭാവനചെയ്യുന്നവന്‍)
X