കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭാവ്യം

   • നാ. ബാവി, ബവിക്കാനുള്ളത്, അവശ്യം ഭവിക്കേണ്ടത്
   • നാ. തീര്‍ച്ചചെയ്യാനുള്ളത്
   • നാ. നിര്‍വഹിക്കേണ്ടത്
 2. ഭവ്യം

   • നാ. ഭാവി
   • നാ. ശുഭം
   • നാ. വിനയം
   • നാ. വൈരപ്പുളി
   • നാ. വര്‍ത്തമാനകാലം
   • നാ. സാധ്യം, ഫലം
   • നാ. അസ്ഥി
   • നാ. ഉണ്മ
X