കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭാഷക്കാരന്‍

      • നാ. ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞന്‍
      • നാ. പരിഭാഷകന്‍, ദ്വിഭാഷി (ഒരു ഭാഷയിലുള്ളത് മറ്റൊരു ഭാഷയിലാക്കുന്നവന്‍)
X